Podvojné účetnictví a jeho některé atributy

Podvojné účetnictví při sestavování účetní závěrky a následného přiznání k dani z příjmů právnických osob, vychází z nákladů a výnosů. Daňová evidence, která byla dříve označovaná jednoduché účetnictví, naopak pracuje s výdaji a příjmy. A protože pro podvojné účetnictví je nejdůležitější a nejsložitější účtování nákladů, povíme si o nich, jaké jsou, jak je dělíme a jak se účtují.

Podvojné účetnictví z pohledu daňového nákladu

Daňově uznatelný náklad je takový výdaj, který snižuje daňový základ a tím i výslednou daňovou povinnost. Několik příkladů nabízí tento článek. Zákon č.586/1992 Sb., o daních z příjmů definuje daňově uznatelné náklady jako výdaje, vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Pokud byly výdaje použity jako náklady na příjem, který není daňově uznatelný jako výnos, pak tyto použité výdaje na dosažení tohoto příjmu také nejsou daňově uznatelné jako náklady. Aby byl náklad daňově uznatelný, musí splňovat následující podmínky:

  • Prokázáno, že náklad opravdu vznikl.
  • Náklad musí být vynaložen na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.
  • Náklad musí být v podvojném účetnictví správně veden a účtován.
  • Náklad musí být uplatněn v účetním období, ve kterém vznikl.
  • Nesmí být výslovně uznatelnost nákladu vyloučena.

Prokazatelnost nákladů

Je dána dokladem (fakturou, účtenkou), z kterého je patrné jaký, kdy a v jaké výši náklad vznikl. Poplatník musí prokázat vznik nákladu po celou dobu, po kterou mu může být provedena finanční kontrola, tedy po dobu tří let od konce účetního období, kdy náklad vznikl.

Uznatelnost nákladů

 Kromě nákladů daňově uznatelných existuje celá řada nákladů daňově neuznatelných. Daňový základ nelze snížit například pomocí nákladů na reprezentaci, ostatních sociálních nákladů, daní dědické, darovací, poskytnutých darů a například nesmluvních pokut a penále.

Částečně uznatelné náklady

Jedná se o manka a škody, které jsou daňovým nákladem pouze do výše náhrady.

Výdaje na pracovní a sociální pojištění zaměstnanců. Odpisy dlouhodobého majetku a odpisy pohledávek. Finanční náklady z úvěru a půjček od spojených osob. Nájemné u finančního leasingu. Náklady, které jsou daňově uznatelné za předpokladu, že byly i zaplaceny. Jedná se o sociální a zdravotní pojištění, daň z nemovitosti, smluvní pokuty a úroky z prodlení.

Podvojné účetnictví a jeho externí zpracování

 Menším a středním firmám se již dnes ve většině případů nevyplatí zaměstnávat vlastního účetního a proto vyhledávají externí zpracování účetnictví, dodavatelskou firmou tzv. outsourcing.

Častým argumentem odpůrců přenechání účetnictví externí firmě byl obtížný přístup k aktuálním účetním datům a komplikované předávání účetních dokladů. Díky moderním komunikačním technologiím již ale velké množství společností tento problém vyřešilo a klient má možnost sledovat veškerá účetní data online.

U podvojného účetnictví je výhodou i nižší riziko pro podnikatele, protože externí společnost nese odpovědnost za chyby a škody, které by mohly nastat.

Na rozdíl od společnosti, která nemá vedení podvojného účetnictví jako předmět podnikání, se účetní firma může proti riziku, že udělá chybu a tím podnikateli způsobí škodu, pojistit. Při současné výši pokut, kdy například Finanční úřad může uložit pokuty v řádech statisíců až miliónů korun, to není zanedbatelná výhoda.

Ve spleti stále se měnících účetních a daňových zákonů a vyhlášek není jednoduché se správně orientovat. Externí firma si zajišťuje pravidelná školení a vzdělávání svých zaměstnanců, aby měli přesné a aktuální znalosti a odbornost ve svém oboru.

Někteří poskytovatelé účetních služeb spolupracují v rámci jedné firmy s daňovými poradci, auditory, odborníky na evropské a světové účetní standardy a jsou proto schopni nabídnout svým klientům skutečně komplexní služby.

Samozřejmostí je reporting na míru, například i ve více jazycích. Vrcholem je opět možnost zastupování na úřadech a na kontrolách u Finančního úřadu. Díky množství kontrol, které účetní firma absolvuje s různými klienty, má s jednáním se státními institucemi neocenitelné zkušenosti, které může uplatnit pro další klienty při jejich kontrolách.

Podnikatel má potom díky outsourcingu možnost plně se zaměřit na podstatu svého podnikání, které firmu skutečně živí.

Hlavním problémem tak zůstává spíše výběr toho správného outsourcingového partnera.

Podvojné účetnictví a jeho základní předpisy

  • Zákon o účetnictví č. 563 z roku 1991 novelizovaný.
  • České účetní standardy. (podrobný popis naleznete zde)
  • Sdělení Ministerstva financí.

Nejste přihlášen. Přihlásit se

Aktuality z domova

Aktuality z domova partner rubriky Zprávy

Aktuální Zprávy

Čerstvé zprávy a události z domova i ze světa. Aktuality ze světa sportu a financí. Novinky v oblasti módy a bydlení. Zprávy aktuálně.

Profi články

Profi články je portál na vydávání Tiskových zpráv. Profi články je zpravodajsky portál společnosti Press Media. info@press-media.cz, profi-clanky.cz

Aktuality Facebook Like Box

Finmag

Finanční zpravodajství. Business News.

NAVRCHOLU.cz

Foto galerie

Přihlásit se | Design DonV optimalizace PageRank.cz